banner banner banner banner
Войти
Скачать книгу ОДАМИЙЛИК СЎҚМОҚЛАРИДА
Текст
отзывы: 0 | рейтинг: 0

ОДАМИЙЛИК СЎҚМОҚЛАРИДА

Язык: Русский
Тип: Текст
Год издания: 2020
Бесплатный фрагмент: a4.pdf a6.pdf epub fb2.zip fb3 ios.epub mobi.prc rtf.zip txt txt.zip
ОДАМИЙЛИК СЎ?МО?ЛАРИДА
НЕЪМАТУЛЛО ТУРСУНОВ

“Тари? ва ?аёт ?а?и?атлари ёритилган, одоб ва а?ло?, адолат ва ха?и?ат, одамийлик мавзусидаги рисолада битилган китобнинг савоби бе?исоб, ?ажга тенгдур” Нарзулло мирзо Турсун у?ли Хабимбек мирзо набираси.

НЕЪМАТУЛЛО ТУРСУНОВ

ОДАМИЙЛИК СЎ?МО?ЛАРИДА

Н Е Ъ М А Т У Л Л О Н А Р З У Л Л О Ў ? Л И

М И Р З О Т У Р С У Н & М И Р З О И С М А Т Н А Б И Р А С И

? А К И М Б Е К М И Р З О Э В А Р А C И

(фото из личного архива)

О Д А М И Й Л И К

О Д А М И Й Л И К

?албимизда бyлсин поклик, иймонлик,

Бyлмасин унда ?уполлик, кyролмаслик.

?албимиз бyлсин соф ва чиройлик,

Юракларда бyлсин тоза виждонлик,

Эзгу сyзлик, эзгу фикр, эзгу амаллик,

Доимий мехр, адолат ва одамийлик.

Унда бyлсин иффат ва ту?ри сyзлик,

Диёнат, о?ибат ?ам биродарлик.

Са?оват, эътибор ва ме?рибонлик.

Тарк этмасин бизни ?аё ва орлик,

Яшнасин ?албларда доим ёру?лик,

Му?аддас оддийлик ила камтарлик.

Элга вафодорлик ?ам садо?атлик.

Ажоиб бу дунёни чиройин са?лаб,

?аёт мазмунини гyзал ?илайлик.

(фото из личного архива)

1940 йил Минск. Авиация билим юрти.

Турсунов Нарзулла Мирзо Турсун у?ли.

С П И Т А М А Н

С Ў ? Д И Ё Н А Л И К

В А

А Л Е К С А Н Д Р

М А К Е Д О Н И Я Л И К

? А ? И Д А

П О Э М А

(фото из свободного ресурса)

(фото из свободного ресурса)

Александр Македониядан чи??ан кyнидан,

Унинг хар куни деярли жанг билан yтган.

Босган излари инсонлар ?онидан тyлган,

Шу тари?а дунёни босиб олмо?чи бyлган.

Доррони енгиш учун бир ой ва?т кетган.

(фото из свободного ресурса)

Аслида Доррони

сот?ин икки ?айниси,

Икки би?инига келиб ханжар санчишган,

Кегин Александрга уни та?дим этишган.

Ўз жонларини асрамо?да ?оин бyлишган,

Аммо ярадор Дорро кyзи олдида,

Сот?инлар бошларидан жудо бyлишган.

Кегин Македонлар шар? томон юрган,

Окс

дарёси, yларни йyлини тyсган.

Бир йил ?олиб унинг чап ?ир?о?ида,

Яшаб ?адимий гyзал Балх

шахрида,

Окс Александрия деб аташган уни.

Купайтириб жангчи сонини,

Ўргатиб уларга жанг сирларини.

Ё?очлардан ?ушимча кемалар ясаб,
Популярные книги